نمایش کامل اطلاعات پیمانکاران 
شرکت ملی گاز ایران
گواهی عضویت در فهرست بلند مناقصه گران دستگاه مرکزی
ساعت گزارش : 16:27
تاریخ گزارش : 1393/11/13
شماره پرونده :
نام شرکت :
آدرس دفتر مرکزی:
تلفن:
دور نگار:
پست الکترونیکی:
وب سایت:
وضعيت شرکت:
تاریخ تایید صلاحیت اولیه:
توضیحات:
طبقه بندی کالا / خدمات
اداره یررسی منابع ،تحقیقات بازرگانی و پیمانکاری
www.nigc.ir