لطفا چند لحظه صبر نماييد....
 گواهی عضویت در فهرست بلند مناقصه گران دستگاه مرکزی

گواهی عضویت در فهرست بلند مناقصه گران دستگاه مرکزی


1398/09/25:تاریخ گزارش
10:25:زمان گزارششرايط پيش گزارش:
 
 
نام شركت : گرم
سريالش پروندهنام شرکتآدرستلفنفاکسوضعیت
52381  گروه13-1  گرم ايران  تهران-خ طالقاني شرقي بين مفتح و بهار نبش كوچه طالبييان پ 1 طبقه اول  2-88141750  88141753  تاییدوثبت 
تعداد رکوردهای یافت شده : 1 رکورد